Mi a coaching?

A coaching 

A coaching egy eredmény- és megoldás orientált, professzionális munkakapcsolat, amely során a coach elősegíti, hogy az egyének és teamek hatékonyabban valósítsák meg céljaikat, miközben tanulnak és fejlődnek.

A coaching elsődleges hatása az empatikus és inspiráló munkakapcsolatban, valamint az ügyfél meglévő erőforrásainak és képességeinek mozgósításban rejlik. E hozzáadott értékek révén az ügyfél ambiciózusabb célokat tűz ki, kreatívabb megoldásokat fogalmaz meg és kitartóbbá válik a megvalósítás során. Többre jut, mintha csak önállóan próbálkozna, és folyamatosan tanul a sikereiből és a kudarcaiból egyaránt.


A coaching nem egyéni tréning. A tréning egy strukturált, oktatási anyag központú folyamat, amely abból indul ki, hogy az ügyfél hatékonysága azzal növelhető, ha a tréner útmutatásai alapján elsajátít egy új ismeretet, készséget, vagy gondolkodásmódot. A coaching térnyerése mögött megtalálhatjuk a hagyományos tréningekből való kiábrándultságot, amelyek a tanultak gyakorlati alkalmazása terén gyenge hatásfokot érnek el.


A coaching nem tanácsadás. A coaching alapelve, hogy az ügyfél tudja a választ a problémájára, csak emlékeztetni kell rá. Az általános receptek és kész megoldások gátjává válnak az alkotó gondolkodásnak.
A coaching nem terápia. Elsősorban a life coaching terén fontos ezt tisztán látni, de a vezetői coachingban is külön kell választani a betegség modellekkel dolgozó terapeutákat és az erősségre építő coachokat. A coach fejlődési- és teljesítmény modellek mentén közelíti meg az ügyfél céljait és kihívásait. Fejleszt, hatékonyabbá tesz, és nem gyógyít.


A tanácsadás és a terápia is a múltra és a probléma okainak feltárására, újszerű megértésére összpontosít. A coaching a jelenből kiindulva a jövőre fókuszál, és a megoldás hogyanjára helyezi a hangsúlyt. A coachingnak is része az önreflexió és az „aha élmények” facilitálása, de a munka nagyobb része a célok eléréséhez vezető tettek megvalósításának támogatása, a sikerek megünneplése, és a tanulságok feldolgozása.


A coaching nem jobb, hanem más, mint az itt felsorolt módszerek. Mindegyik módszernek megvan a maga indikációja, szerepe, és a gyakorlatban ezek a módszerek jól kiegészítik egymást.

Mi a coaching pszichológia?

A coaching pszichológia a lelkileg egészséges emberek életminőségének fejlődését, eredményességének és kiteljesedését előmozdító, alkalmazott lélektani terület.

Egyedi jellemzője a coaching célközpontú és erősségekre alapozó szemléletének alkalmazása, valamint az ügyfél felhatalmazása: annak elfogadása, hogy az ügyfél rendelkezik a céljai eléréshez szükséges tudással és képességekkel. A coaching pszichológia kutatással, elméleti modellek megalkotásával és empirikusan tesztelt módszerekkel járul hozzá a fenti célok megvalósításához.

Az első egyetemi szintű coaching pszichológiai program a Sydney-i egyetemen Anthony M. Grant vezetésével  (http://sydney.edu.au/science/psychology/coach/) indult el másfél évtizeddel ezelőtt. Azóta számos posztgraduális és doktori program jött létre - elsősorban az angolszász nyelvterületen, de más európai országok egyetemein is. 

A coaching pszichológia nemzetközi szakmai szervezete, az International Society for Coaching Psychology (www.isfcp.net) 2006-ban alakult meg Stephen Palmer kezdeményezésére. Az MCPE 2016-ban vált társult szervezetté, ami lehetővé teszi, hogy tagjaink egyben az ISCP társult tagjai is legyenek.

Hazánkban az ELTE PPK Tanácsadó Szakpszichológus képzésen belül 2005-ben kezdődött meg a coaching pszichológia tárgy oktatása, amelyet 2007-től vezetői és life coaching gyakorlatorientált, választható kurzusok egészítenek ki. A BME Ergonómiai és Pszichológiai Tanszék Munka és Szervezetpszichológiai Mesterképzésében és Szakpszichológus képzésében ugyancsak sor kerül a coaching oktatására.

2014-ben létrejött a Magyar Pszichológiai Társaság Coaching Pszichológiai Szekciója, amely a következő célokat tűzte ki:

A hazai pszichológiai szakmai közösségen belül képviselni a coaching pszichológiát, mint alkalmazott lélektani területet.

 • Kialakítani és a közvélemény, valamint a döntéshozók felé kommunikálni a pszichológusi végzettséggel rendelkező és nem rendelkező coachok szakmai hozzáértése, kompetenciái közötti különbséget, kiemelve a pszichológiai tudás hozzáadott értékét.
 • Az MPT más szakágaival együttműködve tisztázni a coaching pszichológia és a coaching fogalmát, szakmai kereteit. Olyan szakmai protokollok kidolgozása, amelyek egyértelműsítik a coaching indikációját.
 • Előmozdítani a lélektani tárgyú kutatásokat a coaching területén és a pszichológiai kutatások eredményeinek érvényesülését a coachingban, elősegítve egy „evidence-based” coaching gyakorlat kialakulását hazánkban.
 • A pszichológiai munkájuk során a coaching megközelítést és módszereket használó kollégák szakmai érdekképviselete.


Vezetői coaching

A vezetői coaching egy vezetői jog- és felelősség körrel rendelkező ügyfél, és egy professzionális coach munkakapcsolata. A coach vezetésfejlesztési és magatartástudományi eszközök széles körének szakszerű és egyénre szabott alkalmazásával segít a vezetőnek a szervezeti és az egyéni céljai elérésében, a vezetői szerepének még sikeresebb betöltésében. A coaching célok egyaránt vonatkoznak a vezető teljesítményének és hatékonyságának növelésére és személyes elégedettségének erősítésére, ezáltal az egész szervezet hatékonyságának javítására. 

Más megközelítésben a vezetői coaching lényege: elősegíteni, hogy a vezető a legjobbat hozza ki önmagából az egyre nagyobb teljesítménykihívások, stressz és felgyorsult változások közepette. A coaching teljes mértékben egyénre szabott tanulási folyamat, amely a vezető meglévő tudására, tanulási stílusára, és tanulási tempójára épít. Fejleszti az önismeretet, megszünteti a vakfoltokat, és segít a vezetőnek abban, hogy többet érjen el, mint ha csak egyedül próbálkozna.  

Team coaching

A team coaching egy csoport-szintű, rendszer szemléletű beavatkozás, amelynek célja elősegíteni, hogy a csoporttagok hatékonyabban tudjanak együttműködni, és meglévő erőforrásaikat megfelelően alkalmazni a csoport küldetés és célok elérése érdekében. A team coaching révén a csoport képessé válik önmaga önálló irányítására és fejlesztésére. A team coaching során felmerülő kérdések:

 • Hogyan működhetünk agilisebben és lehetünk reziliensebbek egy gyorsan változó, bizonytalan környezetben?
 • Hogyan tehetjük még világosabbá a mi teamünk szerepét, jelentőségét a szervezeten belül?
 • Miként tehetjük világosabbá a felelősségi köröket a csoporton belül és a társ-teamekkel?
 • Hogyan tehetjük hatékonyabbá a csoport fejlődését és tanulását a sikerekből és a kudarcokból egyaránt?
 • Hogyan lehetünk jobb partnerei egymásnak a napi problémák megbeszélése és megoldása során?
 • Hogyan kaphatunk és nyújthatunk több visszajelzést egymásnak, valamint a vezetőnknek?
 • Hogyan tehetjük hatékonyabbá az értekezleteinket?

Life coaching

A life coaching az ügyfél életlehetőségeinek jobb kihasználását, életminőségének javítását szolgálja a legfontosabb életterületeken: család, karrier, egészségi állapot, közösség, lelki fejlődés, belső harmónia.

Williams és Davis (2002) megfogalmazásában a life coaching egy olyan hosszú távú, személyes kapcsolat, amely nem a múltra, hanem a jövőre irányul. A coach segítséget nyújt ügyfelének, hogy élete minden területén vonzó jövőképet fogalmazzon meg, több megvalósítási lehetőséget is tartalmazó stratégiát dolgozzon ki, és valósítson meg."


Withworth (1989) szerint a life coaching azok számára lehet hasznos, akik valamilyen fontos, életük több területére kiterjedő változást visznek véghez. Az általa és munkatársai által kidolgozott co-active coaching modell központi fogalma az életterületek (család, munka, egészség, intimitás, lelki és szellemi élet, baráti kapcsolatok, közösségi aktivitás) harmóniájának megtalálása áll, összhangban az egyén értékrendjével. A coaching egy megtervezett, az ügyfél igényeit figyelembe vevő munkakapcsolat.


A megfelelően alkalmazott life coaching segít kibontakoztatni a meglévő képességeinket és jól gazdálkodni az akaraterőnkkel. Inspirálóan hat és eszünkbe juttatja azokat a megoldásokat, amelyek bennünk vannak, de egyedül nem biztos, hogy megtaláltuk volna őket. A coachunkkal kialakított kölcsönös bizalmon és tiszteleten alapuló együttműködés révén új szemszögből kezdjük látni a régi problémáinkat is, ezáltal hatékonyabban tudunk reagálni rájuk.


A life coach ebben a folyamatban egy olyan szakember, aki meghallgat, kérdéseivel elgondolkodtat, visszajelzéseivel fejleszt, és megerősít, jelenlétével lelkesít bennünket. A life coach nem terapeuta és nem lelki vezető, legfőbbképpen pedig nem botcsinálta guru, hanem egy szakember, aki jártas a tudományosan megalapozott coaching folyamatok (pozitív pszichológia, kognitív- magatartásközpontú megközelítés, személyközpontú irányzat) és eszköztár alkalmazásában, megfelelő szakmai és etikai szabályok mentén, egyenrangú partnerként segíti ügyfeleit életcéljaik elérésében.

Karrier coaching

Az ügyfélnek a karrierjével és munkájával kapcsolatos céljainak támogatása a coaching szemlélet és módszertan az alkalmazásával, annak érdekében, hogy az ügyfél karrier jólléte, ezáltal általános életelégedettsége növekedjen. Bővebben a Coaching Szemle 2015-ös "Vállalkozás" számában megjelent cikkben:

Dr. Székely Vince: Mi a Karrier Coaching? (http://coachszemle.hu/iranyok-88/580-mi-a-karrier-coaching)